2012 m. vasario 25 d., šeštadienis

ATSISVEIKINAME SU BIČIULIU IR BENDRADARBIU

A+A Saulius Kelpšas (1958 01 31 – 2012 02 25)
     Su liūdesiu, bet ir pasitikėdami Kristaus teikiama viltimi, pranešame, kad š.m. vasario 25 d. rytą po sunkios ligos šį pasaulį paliko Lietuvos Caritas ilgametis bendradarbis Saulius Kelpšas (1958 01 31 – 2012 02 25).
     Saulius Kelpšas gimė susituokusių Sibiro tremtyje politinės kalinės, partizanės Liudos Kaminskaitės-Kelpšienės ir tremtinio Romando Kelpšo šeimoje, kuri kilniais žmonėmis užaugino keturis vaikus: sūnus Saulių, Valdą, Jaunių (šiuo metu kaip katalikų kunigas tarnauja lietuvių bendruomenei Čikagoje, JAV) ir dukterį Viktoriją.
     Jau paauglystėje, Lietuvoje prasidėjus taikiąjai rezistencijai prieš sovietų okupaciją, Saulius labai drąsiai įsitraukė į pogrindžio veiklą: platino savilaidos leidinius „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“, „Aušrą“, „Lietuvos ateitį“, buvo vienas faktinių vadovų bene gausiausios ir veikliausios Lietuvoje Petrašiūnų Eucharistijos bičiulių pogrindžio grupės, kuri KGB sekimo byloje buvo praminta „Atskalūnais“ (rusų klb. „Otščepency“). Grupė daugino ir platino pogrindžio spaudą, nelegaliai rengė patriotinius vaidinimus jaunimui, studijavo krikščioniškąjį tikėjimą, Lietuvos istoriją, rinko parašus po protesto peticijomis sovietų valdžiai ir tarptautinėms institucijoms dėl sąžinės laisvės ir tautos teisių varžymo, gynė okupantų valdžios naikinamą Kryžių kalną, rėmė persekiojamus tikinčiuosius, patriotus.
     Už šią kupiną rizikos ir pasiaukojimo veiklą Saulius nuolat buvo sovietų represinių organų tardomas, suiminėjamas, ne kartą patyrė fizinį smurtą.
     1990 m. vasario 24 d. Saulius vedė Aušrą Masytę, Petrašiūnų EB būrelio aktyvią dalyvę, abu užaugino dvi dukras – studentę Augustę ir abiturientę Mingailę.
     Atkuriant nepriklausomą Lietuvą, Saulius Kelpšas jau 1989 m. įsijungė į tais metais atnaujintos Lietuvos Caritas – pagalbos vargstantiesiems krikščioniškos bendrijos – darbus, kur, labai nesavanaudiškai, negailėdamas jėgų darbavosi iki šiol, eidamas reikalų vedėjo ir kitas atsakingas pareigas. Nuo 2005 m. iki pastarųjų mėnesių, jau sunkiai sirgdamas, Saulius dirbo Lietuvos Caritas koordinatoriumi ES maisto paramos nepasiturintiesiems tiekimo programoje, per kurią parama pasiekdavo daugiau kaip 300 tūkst. nepasiturinčiųjų visoje Lietuvoje.
     Nepagrąžindami sakome, kad tokių žmonių, kaip Saulius Kelpšas, dėka, esame kaip krikščioniška bendrija, tauta ir nepriklausoma valstybė. Kviečiame visus Sauliaus bičiulius, bendražygius, bendradarbius palydėti jį į Amžinojo Tėvo namus broliška malda ir dėkingumu.
     Velionis bus pašarvotas Kauno Pal. Jurgio Matulaičio parapijos šarvojimo salėje (Žukausko g. 3B ).
     Laidotuvių Šv. Mišios š.m. vasario 28 d. (antradienį) 11 val. Kauno Pal. Jurgio Matulaičio namų koplyčioje (Žeimenos g. 6).   Laidotuvės 12 val.
     Visa Lietuvos Caritas bendruomenė reiškia užuojautą bei dvasinį palaikymą Sauliaus šeimai ir artimiesiems. Viešpaties artumas tenušluosto gedinčiųjų ašaras.