2014 m. kovo 25 d., antradienis

Kviečiame dalyvauti akcijoje "Įžiebkime viltį kartu"

Su pabudusia iš žiemos miego gamta, pavasarinio vėjo dvelkimu, pirmaisiais gėlių žiedais laukiame didelės šventės - Šv. Velykų - Dievo Sūnaus, kuris savo gyvenimu, kančia, mirtimi ant kryžiaus ir garbingu prisikėlimu atvėrė mums vartus į dangų. Prieš savo kančią Jėzus 40 dienų prabuvo vienas dykumoje be vandens ir maisto, jis buvo velnio gundomas įvairiais pažadais. Tačiau Dievo dvasia buvo su Juo, ir Jis liko ištikimas savo dangiškajam Tėvui. Šis laikotarpis, tarsi, perkeliamas į kiekvieno žmogaus gyvenimą. Tai – Gavėnia. Pabūkime vienumoje kartu su kenčiančiu Jėzumi, apmąstykime savo kančią ir gyvenimą, jo prasmę, vertybes, kasdienius darbus, o, taip pat, ir silpnybes, kaip aš kovoju su įvairiais žemiškais gundymais ir malonumais, ar einu paskui Kristų, pasiėmęs savo kryžių, klumpu ir vėl keliuosi, bet vis tiek einu paskui Jį. Ar matau Jėzaus veidą vargstančiame, kenčiančiame, ar bandau padėti sūnui palaidūnui, vis dar nerandančiam kelio pas savo dangiškąjį ir besąlygiškai mylintį Dievą Tėvą.

Atsiliepdami į Lietuvos „Carito“ organizuojamą velykinę akciją „Įžiebkime viltį kartu“, kviečiame visus geros valios žmones, įstaigas, organizacijas nebūti abejingais ir dalyvauti joje. Gavėnios laikotarpio metu, negendančius maisto produktus, prašome pristatyti į savo miestelio Bažnyčioje paruoštą vietą arba į Kleboniją. Visa tai, ką Jūs paaukosite, gerieji žmonės, bus išdalinta per Didžiąją savaitę vargingiau gyvenančioms šeimoms.
„Laimingas, kas rūpinasi vargšais, nelaimės dieną jį Viešpats gelbės, Viešpats jį saugos ir stiprins, padarys laimingą Žemėje. Viešpats padės jam ligos patale, ligoje išgydys jo negales“, - sako psalmės žodžiai.
Lai prisikėlęs Kristus atneš į kiekvienus namus tikrą laimę, džiaugsmą, ves, stiprins, suteiks jėgų ir išminties eiti paskui Jį. 

Linksmų ir laimingų Šv. Velykų.

Lazdijų dekanato „CARITAS“

2014 m. kovo 23 d., sekmadienis

Susitikimas su naujai atsikūrusio Plutiškių šv. Juozapo parapijos Carito skyriaus savanoriais.


Maždaug prieš trejetą mėnesių Plutiškių, Šv. Juozapo parapijoje, atsikūrė parapijos "Carito" skyrius. Atsikūrė keleto aktyvių moterų, kurios visada veikė kaip karitietės, iniciatyva. Veikla labiausiai orientuota į vargingai gyvenančių ir vienišų žmonių lankymą ir šelpimą.
Kad labiau suprastume, kas yra tikrasis "Caritas", kokia jo esmė ir ką galėtume dar nuveikti, pasikvietėme  Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ direktoriaus pavaduotoją Aušrą Adomavičiūtę, kuri mielai sutiko pas mus atvažiuoti. 
Susitikimas įvyko kovo 23d., sekmadienį, Plutiškių bažnytėlėje, po sekmadienio šv. Mišių. Buvo pakviesti visi norintys, ne tik karitietės, net ir mūsų vienas savanoris-vyras. 
Miela Aušra pasidalijo savo asmeniniu atsiradimu šioje artimo tarnystėje. Po to buvome supažindinti su organizacijos struktūra, skaidrių pagalba buvo iliustruotos veiklos sritys, pateikta daug pavyzdžių iš kitose vyskupijos parapijose vykstančių "Carito" iniciatyvų. Taip pat buvo pristatyta šią savaitę prasidėjusi "Carito"  pagalbos šeimoms akcija „Įžiebkime viltį kartu“. 
Džiaugiamės šiuo susitikimu, ne tik dėl gautos informacijos, bet ir dėl mums skirto laiko pabūti su mumis ir pasidalinti.
Man asmeniškai buvo atradimas, kad mes galime veikti, net neturėdami lėšų. Mes galime prisiliesti prie mūsų vargstančių kasdienybės ir ją praskaidrinti savo buvimu, išklausymu, gal kartais paguoda ir patarimu. Ir dėkoju Dievui, kad galime tai daryti!

Plutiškių parapijos “Caritas” skyriaus vadovė Jolanta Giraitienė
Akciją „Įžiebkime viltį kartu“