2009 m. balandžio 25 d., šeštadienis

Didžiųjų ir Mažųjų draugų seminaras Sasnavoje

Balandžio 18 d. 10.30 val. Sasnavos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje šv. Mišiomis, kurias aukojo Vilkaviškio vyskupijos Caritas direktorius kunigas Arvydas Liepa prasidėjo Vilkaviškio vyskupijos Caritas programos „Didysis draugas/Didžioji draugė“ Didžiųjų ir Mažųjų draugų bei naujai į programą įsijungusių savanorių seminaras. VV Caritas direktorius kun. Arvydas Liepa dalyvius pasveikino bei palinkėjo turiningai ir prasmingai praleisti laiką.
Seminaro dalyviams sugužėjus į parapijos namus Didiesiems draugams užsiėmimus apie atsakomybės už save ir kitus prisiėmimą, mokėjimą dirbti komandoje bei nebijojimą išreikšti savo nuomonę pravedė buvusi Actio Catholica Patria Savanorių tarnybos koordinatorė Vilma Gabrieliūtė. Didieji draugai taip pat mokėsi priiminėti sprendimus, laibiau pažinti save, analizavo bei dalinosi savanorystės patirtimi.
Su Mažųjų draugų grupele dirbo Ausma Sakalauskaitė, Sangrūdos šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapijos vargonininkė. Užsiėmimų metu Mažieji draugai kūrė grupės bendravimo taisykles, mokėsi gerbti ir išklausyti draugų nuomonę, pamatyti ir įvardinti šalia esančio žmogaus teigiamas savybes.
Katechezę apie šv. Mišių ir maldos svarbą Didiesiems ir Mažiesiems draugams pravedė Vilkaviškio vyskupijos Religinio švietimo referentė Lina Mažeikaitė.
Seminaras baigėsi bendru Didžiųjų ir Mažųjų draugų kūrybiniu darbu. Savanoriai su savo Mažaisiais draugais turėjo nupiešti ir visiems papasakoti ką jiems reiškia turėti Mažąjį ar Didįjį draugą. Iš nupieštų piešinių buvo sudėliotas didelis draugystės koliažas.


Aušra Adomavičiūtė
Vilkaviškio vyskupijos Caritas direktoriaus pavaduotoja
Programos „Didysis draugas / Didžioji draugė“ koordinatorė Marijampolėje

VVC atstovai dalyvavo Kaišiadorių vyskupijos Caritas 20-mečio minėjime

2009-04-25 Kaišiadorių vyskupijos Caritas organizavo gražią šventę, skirtą vyskupijos Caritas organizacijos 20-mečiui, kurioje dalyvavo ir mūsų vyskupijos Caritas atstovai.
Pirmasis žingsnis į formalų Caritas atkūrimą buvo žengtas 1988 m. rugpjūčio 26 dieną, kai ses. A. Pajarskaitės suburta 7 moterų iniciatyvinė grupė dar pogrindžio sąlygomis pasirašė katalikiško moterų sambūrio Caritas įsteigimo aktą. Lietuvos Caritas atgimimo data laikytina 1989 m. balandžio 15 –16 d. Tuomet Kauno sporto halėje, dalyvaujant 3800 delegatų ir svečių, buvo paskelbta apie Caritas atsikūrimą ir svarbiausius tikslus – „Tiesa ir meile kurti tikrųjų vertybių siekiančią visuomenę”.

Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo Katedroje, kurioms vadovavo J. E. Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis.

Evangeliją skaitė ir homiliją sakė vyskupo generalvikaras mons. teol. dr. Algirdas Jurevičius, kurioje nuskambėjo tokia viltis, kad Caritas organizacijos visai neliktų, o vargstančiųjų reikmėmis sugebėtų pasirūpinti daugiau turintys. Nors, kaip žinia "vargstančiųjų, kuriais Bažnyčia turi pasirūpinti visuomet atsiras".

Pasistiprinę dvasiškai, po šv. Mišių karitiečiai pasidalinti įspūdžiais ir atliktais gailestingosios meilės darbais per šiuos 20 veiklos metų išsirikiavę procesijon lydėjo Caritas vėliavą į Kaišiadorių kultūros centrą.

Sveikinimo žodį tarė Vyskupijos Caritas Pirmininkas J. E. Juozas Matulaitis, kurio globą, kaip vėliau teigė pasisakiusios Kaišiadorių vyskupijos Caritas moterys, jautė nuolat.
Caritas organizacijos veiklos 20-metį apžvelgė į šventę atvykę Lietuvos Caritas gausi grupė. Kun. Robertas Grigas, Lietuvos Caritas direktorius savo sveikinimo kalboje dar kartą priminė meilės, maldos ir pasitikėjimo Dievu – esminę svarbą Caritas darbe.

Stasė Belickienė, Birštono parapijos reikalų vedėja, viena iš Caritas organizacijos atkūrėjų, savo kalboje džiaugėsi gražia "užauginta" jaunųjų vyskupijos karitiečių grupe ir pabrėžė, kad karitiečiai privalo nebijoti ir priimti į savo gretas jaunuolius, norinčius pratęsti jų pradėtus darbus.

„Nesvarbu, kad ir padarydavome klaidų... J. E. niekada nepriekaištaudavo... nuramindavo, kad iš klaidų mokomasi...", - sakė gyd. Marija Bagdonienė, viena iš 7 moterų, išdrįsusių 1988 m. vasarą atkurti Caritas organizaciją Lietuvoje. Būtent ji ir yra Kaišiadorių vyskupijos Caritas pradininkė. Caritas organizacijoje pradėjusi formuotis Šeimos sekcija pamažu išaugo į atskirus šeimos centrus, vienas jų - Kaišiadorių vyskupijos, kuriam daug metų vadovo šventės metu liudijusi gydytoja.

Vėliau kalbėjo Kaišiadorių vyskupijos Caritas direktorius ir reikalų vedėja ses. Vincenta Slavėnaitė MVS, kurie nuoširdžiai dėkojo už vyskupijos Caritas savanorių darbą per visus šiuos atsikūrusios organizacijos veiklos metus, kurie vėliau J. E. Kaišiadorių vyskupo J. Matulaičio buvo apdovanoti padėkos raštais.

20-mečio proga vyskupijos Caritas ir visus Kaišiadorių vyskupijos karitiečius pasveikino gausus svečių, tiksliau bendradarbių, būrys iš kitų vyskupijų: Vilniaus ir Kauno arkivyskupijos Caritas, Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės Caritas... Mūsų organizacijai artimi Maltos ordino pagalbos tarnybos Kaišiadorių vyskupijos ir kitų katalikiškųjų centrų atstovai.

Žinoma, nuoširdžiausi sveikino žodžiai Kaišiadorių vyskupijos bendradarbiams nuskambėjo ir iš mūsų vyskupijos Caritas atstovų lūpų: direktoriaus pavaduotojos Aušros Adomavičiūtės, MIATLNA programos vykdytojos Sonatos Staniukynienės ir programų koordinatoriaus dekanatuose Giedriaus Sinkevičiaus, kurie prašė priimti "geriausius linkėjimus ir nuoširdžią maldą Caritas atkūrimo 20–mečio proga: Kristus, Amžinojo Tėvo Žodis ir žmonių Išganytojas, visada globojantis ir maloningas, užtariant Švč. M. Marijai, Jus – veikliosios ir gailestingosios meilės bendradarbius – tesaugo ir dangiškųjų dovanų gausa nuolat tepraturtina."

Jubiliejaus minėjimo pabaigai visi buvo pakviesti agapei, kurią suruošė Žiežmarių parapijos karitiečiai. Jos metu grojo Perlojos liaudies muzikos ansamblis.

Pasisotinę dvasinėmis ir žemiškomis gėrybėmis ir pasidalinę veikliosios meilės patirtimi visi su dvasiniu pakylėjimu išsiskirstė į savas vyskupijas ar parapijas toliau dirbti artimo meilės darbų.

Giedrius Sinkevičius,
programų koodinatorius dekanatuose

Vilkaviškio vyskupijos Caritas mokymai savanoriams

Vasario ir kovo mėnesį Vilkaviškio vyskupijos Caritas kartą per savaitę rengė mokymus programos „Didysis draugas/ Didžioji draugė“ savanoriams. Šios programos esmė yra suaugusio asmens ilgalaikis bendravimas su vaiku, siekiant ugdyti jo dvasingumą, atsakomybę, pasitikėjimą savimi.
Mokymai vyko Vilkaviškio vyskupijos Pastoracinio centro ir Marijampolės dekanato Šeimos centro patalpose. Dalyviai gilinosi į tai, kas yra savanorystė, kokie yra programos „Didysis draugas / Didžioji draugė“ etikos principai, kaip padėti Mažiesiems draugams išgyventi artimo žmogaus netektį ar netapti patyčių auka. Mokymų vadovė Ausma Sakalauskaitė, Sangrūdos šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapijos vargonininkė, padėjo Didiesiems draugams modeliuoti situacijas, kuriose buvo mokomasi atpažinti Mažųjų draugų jausmus, pagelbėti jiems įveikti psichologines krizes.
Programos koordinatorė Aušra Adomavičiūtė savanoriams priminė, kad Caritas yra katalikiška organizacija, kuri remiasi Katalikų Bažnyčios socialiniu mokymu bei teikia pagalbą labiausiai pažeidžiamiems žmonėms, nepriklausomai nuo jų rasės, tautybės, religijos ar lyties. Buvo parodytas filmas „Deus caritas est“, pasakojantis apie Caritas organizacijos kilmę, istoriją ir jos misiją. Savanoriai domėjosi, kokie yra Vilkaviškio vyskupijos Caritas tikslai, struktūra, kokios vykdomos programos ir projektai. Jie geriau įsisąmonino savo atsakomybę, suprasdami, kad pagal jų elgesį žmonės spręs ir apie jų atstovaujamą organizaciją. Pamatę, į kokį didelį artimo meilės darbus vykdančių savanorių būrį įsijungė, Didieji draugai panoro susipažinti ir su kitais Caritas savanoriais, talkinti įvairiuose kituose Caritas organizuojamuose renginiuose, šventėse ar akcijose.
Programos „Didysis draugas/Didžioji draugė“ mokymų savanoriai
Rūpinantis programos „Didysis draugas / Didžioji draugė“ plėtra, mokymų dalyviai gavo užduotį pakviesti bent po vieną naują draugą į informacinį šios programos pristatymą. Balandžio 18 d. Sasnavos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje numatyta šv. Mišiomis pradėti Didžiųjų ir Mažųjų draugų seminarą, kuris tęsis parapijos namuose ir kuriame dalyvaus naujai į programą įsijungę savanoriai.

Aušra Adomavičiūtė Vilkaviškio vyskupijos Caritas direktoriaus pavaduotoja Programos „Didysis draugas / Didžioji draugė“ koordinatorė Marijampolėje

2009 m. balandžio 22 d., trečiadienis

2009-07-14 SAVANORIO DIENA

Liepos 14-ąją (antradienį) Marijampolėje Vilkaviškio vyskupijos Caritas organizuoja vyskupijos Caritas SAVANORIO DIENĄ.

Pagrindiniai tikslai:
  • aktyvinti parapijų bendruomenes skatinant kartu su Carito savanoriais švęsti Carito 20-ties metų atkūrimo jubiliejų dekanatuose;
  • skatinti Caritas savanorių plėtrą vyskupijos parapijose;
  • didinti Caritas organizacijos žinomumą visuomenėje;
  • pagerbti ir padėkoti dekanatų parapijų Caritas savanoriams dovanojant jiems šią šventę.

Preliminari programa:
10.30 val.
– Konferencija (tema ir vieta derinama)
11.30 val. – Švč. Sakramento adoracija (bazilika)
12.00 val. – šv. Mišios (kiekvienas dekanatas bus atsakingas už atnašų nešimą bei skaitinių skaitymą)
13.00 val. – agapė (Pastoracinio centro kiemas)
14.00 val. – Caritas savanorių apdovanojimai
14.30 val. – Meninė programa (planuojama Marijampolės dramos teatre)