2009 m. balandžio 25 d., šeštadienis

VVC atstovai dalyvavo Kaišiadorių vyskupijos Caritas 20-mečio minėjime

2009-04-25 Kaišiadorių vyskupijos Caritas organizavo gražią šventę, skirtą vyskupijos Caritas organizacijos 20-mečiui, kurioje dalyvavo ir mūsų vyskupijos Caritas atstovai.
Pirmasis žingsnis į formalų Caritas atkūrimą buvo žengtas 1988 m. rugpjūčio 26 dieną, kai ses. A. Pajarskaitės suburta 7 moterų iniciatyvinė grupė dar pogrindžio sąlygomis pasirašė katalikiško moterų sambūrio Caritas įsteigimo aktą. Lietuvos Caritas atgimimo data laikytina 1989 m. balandžio 15 –16 d. Tuomet Kauno sporto halėje, dalyvaujant 3800 delegatų ir svečių, buvo paskelbta apie Caritas atsikūrimą ir svarbiausius tikslus – „Tiesa ir meile kurti tikrųjų vertybių siekiančią visuomenę”.

Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo Katedroje, kurioms vadovavo J. E. Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis.

Evangeliją skaitė ir homiliją sakė vyskupo generalvikaras mons. teol. dr. Algirdas Jurevičius, kurioje nuskambėjo tokia viltis, kad Caritas organizacijos visai neliktų, o vargstančiųjų reikmėmis sugebėtų pasirūpinti daugiau turintys. Nors, kaip žinia "vargstančiųjų, kuriais Bažnyčia turi pasirūpinti visuomet atsiras".

Pasistiprinę dvasiškai, po šv. Mišių karitiečiai pasidalinti įspūdžiais ir atliktais gailestingosios meilės darbais per šiuos 20 veiklos metų išsirikiavę procesijon lydėjo Caritas vėliavą į Kaišiadorių kultūros centrą.

Sveikinimo žodį tarė Vyskupijos Caritas Pirmininkas J. E. Juozas Matulaitis, kurio globą, kaip vėliau teigė pasisakiusios Kaišiadorių vyskupijos Caritas moterys, jautė nuolat.
Caritas organizacijos veiklos 20-metį apžvelgė į šventę atvykę Lietuvos Caritas gausi grupė. Kun. Robertas Grigas, Lietuvos Caritas direktorius savo sveikinimo kalboje dar kartą priminė meilės, maldos ir pasitikėjimo Dievu – esminę svarbą Caritas darbe.

Stasė Belickienė, Birštono parapijos reikalų vedėja, viena iš Caritas organizacijos atkūrėjų, savo kalboje džiaugėsi gražia "užauginta" jaunųjų vyskupijos karitiečių grupe ir pabrėžė, kad karitiečiai privalo nebijoti ir priimti į savo gretas jaunuolius, norinčius pratęsti jų pradėtus darbus.

„Nesvarbu, kad ir padarydavome klaidų... J. E. niekada nepriekaištaudavo... nuramindavo, kad iš klaidų mokomasi...", - sakė gyd. Marija Bagdonienė, viena iš 7 moterų, išdrįsusių 1988 m. vasarą atkurti Caritas organizaciją Lietuvoje. Būtent ji ir yra Kaišiadorių vyskupijos Caritas pradininkė. Caritas organizacijoje pradėjusi formuotis Šeimos sekcija pamažu išaugo į atskirus šeimos centrus, vienas jų - Kaišiadorių vyskupijos, kuriam daug metų vadovo šventės metu liudijusi gydytoja.

Vėliau kalbėjo Kaišiadorių vyskupijos Caritas direktorius ir reikalų vedėja ses. Vincenta Slavėnaitė MVS, kurie nuoširdžiai dėkojo už vyskupijos Caritas savanorių darbą per visus šiuos atsikūrusios organizacijos veiklos metus, kurie vėliau J. E. Kaišiadorių vyskupo J. Matulaičio buvo apdovanoti padėkos raštais.

20-mečio proga vyskupijos Caritas ir visus Kaišiadorių vyskupijos karitiečius pasveikino gausus svečių, tiksliau bendradarbių, būrys iš kitų vyskupijų: Vilniaus ir Kauno arkivyskupijos Caritas, Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės Caritas... Mūsų organizacijai artimi Maltos ordino pagalbos tarnybos Kaišiadorių vyskupijos ir kitų katalikiškųjų centrų atstovai.

Žinoma, nuoširdžiausi sveikino žodžiai Kaišiadorių vyskupijos bendradarbiams nuskambėjo ir iš mūsų vyskupijos Caritas atstovų lūpų: direktoriaus pavaduotojos Aušros Adomavičiūtės, MIATLNA programos vykdytojos Sonatos Staniukynienės ir programų koordinatoriaus dekanatuose Giedriaus Sinkevičiaus, kurie prašė priimti "geriausius linkėjimus ir nuoširdžią maldą Caritas atkūrimo 20–mečio proga: Kristus, Amžinojo Tėvo Žodis ir žmonių Išganytojas, visada globojantis ir maloningas, užtariant Švč. M. Marijai, Jus – veikliosios ir gailestingosios meilės bendradarbius – tesaugo ir dangiškųjų dovanų gausa nuolat tepraturtina."

Jubiliejaus minėjimo pabaigai visi buvo pakviesti agapei, kurią suruošė Žiežmarių parapijos karitiečiai. Jos metu grojo Perlojos liaudies muzikos ansamblis.

Pasisotinę dvasinėmis ir žemiškomis gėrybėmis ir pasidalinę veikliosios meilės patirtimi visi su dvasiniu pakylėjimu išsiskirstė į savas vyskupijas ar parapijas toliau dirbti artimo meilės darbų.

Giedrius Sinkevičius,
programų koodinatorius dekanatuose

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą