2014 m. rugsėjo 24 d., trečiadienis

Įžvelkime Kristaus veidą kiekviename žmoguje

Nuo senų laikų ir per visą žmonijos istoriją buvo turtingųjų, vidutiniškai gyvenančių ir vargšų (ubagų). Buvo sveikų, apsukrių, sugebančių susikrauti turtus. Bet buvo ir vos galą su galu suduriančių ar neturtingųjų, kurie neturėjo nieko, tik ligas ir bėdas, nesugebančių normaliai gyventi ir kovoti už save. Nesvarstykime, kodėl taip yra? Taip radome, taip ir paliksime. Juk ne į visus klausimus atsako žmogus. Tačiau vienas bendras žodis, kuris apjungia mus, nepaisant turtų ir padėties – visi esame Dievo vaikai. Daug Šv. Rašte Jėzus kalba apie turtą ir išganymą, Jis myli visus ir prabyla į kiekvieną iš mūsų įvairiausiais įspėjimais ir pamokymais. Jis kalba gailestingojo samariečio Lozoriaus, muitininko Zachiejaus ir kitų lūpomis. Jis kviečia nepraeiti pro sergantį, gyvenimo negandų ir bėdų palaužtą žmogų ir padėti jam. Dalintis meile ir duona su tais, kurie jos neturi. Dar ne per seniausiai mūsų tėvai, eidami sekmadieniais į Bažnyčią, o ypač į atlaidus, nešdavosi su savimi duonos, sūrio, sviesto ar kitų produktų, kuriuos atiduodavo prie Bažnyčios klūpantiems ubagams. Buvo talkų metai, kai neturėdami pakankamai pinigų statyboms ar kitiems didesniems darbams, žmonės vieni kitiems padėdavo darbu, neimdami jokio atlygio. Šiandien daug mažiau tikrųjų ubagų, retai žmonės talkina vieni kitiems. Gyvename savo gyvenimą ir tas nuolatinis skubėjimas, rūpinimasis savimi, šia diena bei dėl rytojaus kartais nematoma siena atskiria mus nuo amžinųjų vertybių, nuo tų, su kuriomis keliausime į amžinybę. Jėzus gyvas ir šiandien, Jis kalba mums: „Ką padarei vienam iš mano mažiausiųjų brolių, man padarei“. Nebūkime abejingi šiems žodžiams. Tai yra meilės ir gailestingumo himnas savo artimui.
Mieli žmonės, dėkoju Jums už suteiktą pagalbą per vykusias akcijas, baldus, buitinę techniką, maistą, pinigus, drabužius, kuriuos paaukojate Caritui. Visa tai buvo išdalinta tiems, kam jų labiausiai reikia. Negaliu atsidžiaugti atskirų žmonių gerumu, kurie nenori būti paminėti. Tačiau ir toliau prašau, padėkime vieni kitiems. Niekada negalvojau, kad mūsų parapijoje ir rajone yra daug skurstančiųjų žmonių. Jei keičiate baldus kitais, mums tinka ir labai reikalingi Jūsų senieji baldai, reikia hidroforo, buitinės technikos, kad ir ne daug sausų malkų, vaikiškų vežimėlių, šiltų drabužių, batų ir daug kitų dalykų. Drabužiai turi būti išskalbti ir nesuplyšę. Gyvenkime, padėkime, mylėkime vienas kitą šiandien, nes ryt dienos gali ir nebūti. Ir mokėkime įžvelgti Kristaus veidą kiekviename žmoguje.

Lazdijų dekanato Caritas vedėja Onutė Juodkienė

tel. 868759771

2014 m. rugpjūčio 30 d., šeštadienis

,,Carito“ savanorės organizavo saldžiąją akciją, paruošė Krikšto sakramentui 3 vaikus

Lazdijų šv. Onos parapijos ,,Carito“ skyriaus nariai per titulinius šv. Onos atlaidus jau antrus metus vykdė  saldžiąją akcija ,,Mūsų rankos Tau, Dieve“. Lazdijų dekanato ir parapijos ,,Carito“ skyriaus vadovė Onutė Juodkienė teigė, kad akcijoje dalyvavo apie 60 žmonių, kurie atnešė į bažnyčią įvairių saldumynų: pyragų, sausainių, saldainių, šakočių. Ji džiaugėsi, kad visose ,,Carito“ organizuojamose akcijose dalyvauja rajono savivaldybė, atstovaujama rajono mero Artūro Margelio. Ir šįkart į kleboniją buvo pristatytas didžiulis krepšys saldumynų. ,,Carito“  savanorės: Stasė Valukonytė, Onutė Babarskienė, Birutė Pilišauskienė, Verutė Štreimikienė  suaukotus saldumynus nuvežė Į Veisiejų bei Lazdijų senelių namus, Kapčiamiesčio parapijos senelių globos namus bei rajono socialinės globos centrą ,,Židinys“, Lazdijų ligoninės Slaugos skyrių.
Karitietės aplankė ir buvusius aktyvius bažnyčios narius, kurie dėl ligos jau negali lankyti maldos namų. Žmonės, anot O. Juodkienės, buvo nustebinti parodyto dėmesio ir aplinkinių gerumo. Dėkojo už bendravimą ir visų parapijiečių suaukotus saldumynus, už tai, kad ,,Carito“ savanoriai  juos prisimena. Parodyta meilė artimui jiems suteikė didelį džiaugsmą, praskaidrino ligoje ar vienatvėje monotoniškai slenkančias dienas.  Akcijos organizatorės sakė, kad susitikimas su ligoniais, vienišais, vargstančiais ir likimo nuskriaustais žmonėmis, sulaukusiais gyvenimo saulėlydžio,  buvo nepaprastai nuoširdus, gražus, jausmingas ir prasmingas. Viena karitietė, vežiojusi saldžios akcijos metu suaukotus saldumynus, ir pabendravusi su seneliais, ligoniais, ,,Židinio“ gyventojais, sakė, kad tai buvo jos gražiausia ir prasmingiausia kelionė po rajoną.
,,Reikia visai nedaug, kad visi kartu parodytume meilę ir dėmesį vargstantiems ir vienišiems, sergantiems žmonėms, pasidalintume savo gerumu. Ačiū visiems, dalyvavusiems saldžiojoje akcijoje, ačiū  už tai, kad puoselėjate mūsų bažnyčios bendruomenę, tampate aktyviais jos nariais, o darydami gerus darbus, Jėzaus sekėjais.  Mus visus vienija Meilė ir Dievas, kurį mylime per savo artimą“, - sakė O. Juodkienė.
Lazdijų šv. Onos parapijos ,,Carito” organizacija  rūpinasi ne tik vargstančiais žmonėmis, bet ir tais, kurie nori praturtėti dvasiškai ir priartėti prie Dievo.  ,,Carito” skyriaus vadovė Onutė Juodkienė su kitomis savanorėmis padeda vyresnio amžiaus parapijiečiams, norintiems pasikrikštyti, priimti Sutvirtinimo ar Santuokos sakramentą. Daugelis iš jų galbūt nedrįsta žengti šį žingsnį, todėl ji stengiasi tokius asmenis paraginti apsispręsti savo gyvenimą susieti su Dievu.
Šv. Onos atlaidų išvakarėse savanorių rūpesčio dėka  parapijos klebonas Nerijus Žvirblys pakrikštijo 4 vaikus, iš kurių trys buvo vienos šeimos jau gerokai ūgtelėjusios atžalos: dvi mergaitės ir berniukas. Mergaitės jau moksleivės, o berniukas – dar nelankantis mokymo įstaigos. O. Juodkienė sakė, kad patys vaikai norėjo pasikrikštyti, nes mergaitės mokykloje lankė tikybos pamokas.  Šeima  vis atidėliojo šį žingsnį, esą nerado žmonių, kurie sutiktų būti krikšto tėvais.  ,,Mama su vaikais  trečiadieniais ateidavo pas mus į  Lazdijų ,,Carito“ namus, kur kartu su vargstančiais, likimo nuskriaustais, vienišais žmonėmis meldžiamės, bendraujame prie arbatos puodelio, išklausome jų problemas ir kiek galime, padedame. Taigi išgirdę šeimos norą, nusprendėme jai pagelbėti“, - pasakojo O. Juodkienė.  Krikšto motinomis sutiko tapti  ne tik ji pati,  bet ir kita savanorė Jūratė Borutienė. Broliuko krikšto mama pabuvo jo vyriausioji sesuo.
Po iškilmingo krikšto bažnyčioje visi šeimos nariai, kiti artimieji,  savanorės susirinko į ,,Carito“ namus, kur nuoširdžiai bendravo prie vaišių stalo, dalijosi patirtais įspūdžiais. Pasak ,,Carito“ vadovės, bendravimas Krikšto apeigomis nesibaigė. Su šia šeima ir toliau bus palaikomi ryšiai. Krikšto motinos susitiks su savo krikšto vaikais, puoselės jų tikėjimą, pagelbės patarimais, stengsis, kad jie užaugtų dorais žmonėmis.

Lazdijų šv. Onos parapijos „Caritas“ savanorė

Dalia Nemunytė

2014 m. rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis

„Caritas“ padeda jaustis oriu visuomenės nariu!


Vilkaviškio vyskupijos Caritas vykdo ES projektą „Kompleksinė pagalba socialinės atskirties asmenims". Projektu yra siekiama sukurti parapijinės bendruomenės pagrindu veikiančią socialinės rizikos asmenų integracijos į darbo rinką sistemą, sudaryti galimybes socialiai atskirtiems asmenims įgyti darbo rinkoje paklausią specialybę, per ekonominį aktyvumą ir užimtumą tampant pilnaverčiais visuomenės nariais. Projekto tikslinė grupė – nuteistieji laisvės atėmimo bausmėmis, moterys, po ilgesnės pertraukos (nedarbo trukmė viršija 24 mėnesius) grįžtančios į darbo rinką, socialinės rizikos šeimos, neįgalieji bei asmenys, sergantys priklausomybės nuo alkoholio ligomis. Projekte dalyvauja 140 asmenų. Projekto darbuotojai dirba individualiai su kiekvienu asmeniu kartu eidami į darbo biržą, lankydami namuose, padėdami gyvai formuoti trūkstamus socialinius įgūdžius,  vykdydami profesinį orientavimą.

Iki šiol 41 dalyvis buvo įdarbintas ir dirbo ilgiau nei 6 mėnesius. Dalis projekto dalyvių nusprendė įsigyti profesijas. 4 dalyviai O. Čirvinskienės mokymų centre  baigė  elektrikų mokymus ir įgijo elekromonterių profesines kvalifikacijas. 2 iš jų įsidarbino.  Kiti 5 dalyviai   baigė medžio apdirbėjų kvalifikacijas suteikiančius mokymus, 3 iš jų įsidarbino praktikos vietoje. 5 dalyvės baigė apskaitininko specialybės kursą. 7 dalyvės šiuo metu mokosi ir siekia įgyti kirpėjų profesines kvalifikacijas.


                                                  Vilkaviškio vyskupijos Carito informacija                                           
2014 m. rugpjūčio 11 d., pirmadienis

Draugystei sienų nėra!

Rugpjūčio 6 d. Vilkaviškio vyskupijos Carite lankėsi svečiai iš Baltarusijos Respublikos.  Gardino arkivyskupijos Ivjos Šv.  Apaštalų Petro ir Povilo parapijos savanoriai atvyko aptarti tolimesnio bendradarbiavimo tikslų ir uždavinių, pasidalinti gerąja patirtimi karitatyvinės tarnystės srityje.
Susitikimą inicijavo Ivjos dekanato dekanas kun. Jan Gavecki. Jis pasakojo apie dekanate vykdomą karitatyvinę ir sielovadinę veiklą, dekanato karitatyvines iniciatyvas, jau tradicija tapusį kalėdinį dekanato giesmių festivalį „Gloria in Excelsis Deo“. Svečiai domėjosi Vilkaviškio vyskupijos Carito veikla, kurią pristatė direktoriaus pavaduotoja Aušra Adomavičiūtė, apsilankė pagalbos centre „Rūpintojėlis“. Apie pagalbos centro veiklą savanoriams iš Ivjos dekanato papasakojo socialinė darbuotoja Ilona Rudzinskaitė. Kun. Jan Gavecki kvietė Vilkaviškio vyskupijos atstovus apsilankyti Ivjos dekanato Šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapijoje ir dėkojo už draugišką priėmimą Vilkaviškio vyskupijoje, kuriai pats priklausydamas tarnauja misijose Gardino arkivyskupijoje.
        
                                                           Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ informacija
2014 m. rugpjūčio 6 d., trečiadienis

“Carito” akcija “Pripildyk vaiko kuprinę gerumu!”

Š. m. rugpjūčio 11-rugsėjo 15 dienomis Lietuvos Caritas inicijuoja socialinę akciją Pripildyk vaiko kuprinę gerumu”. Šios akcijos tikslas - padėti vaikams iš nepriteklių kenčiančių ir socialinėje atskirtyje esančių šeimų pasiruošti mokyklai.
Visus geros valios žmones Vilkaviškio vyskupijoje kviečiame atnešti norimas paaukoti mokyklines priemones į artimiausią Carito skyrių savanoriams ar parapijos klebonui. Prie akcijos galite prisidėti ir  pinigine auka. Už surinktus pinigus bus perkamos trūkstamos kanceliarinės prekės, pratybos, mokyklinės kuprinės. Rugsėjo 1-oji daugeliui nepriteklių kamuojamų šeimų tampa tikru galvosūkiu, kaip rasti lėšų aprūpinti vaikus mokyklai reikalingiausiomis priemonėmis.

Raginame neabejingus žmones prisidėti prie šios prasmingos akcijos, nukreiptos padėti mažiausiems mokyklinukams.

Vilkaviškio vyskupijos “Caritas” informacija2014 m. liepos 17 d., ketvirtadienis

Veikli karitatyvinė tarnystė Kalvarijos Švč. M. Marijos Vardo parapijos bendruomenėjeVykdant Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos  projektą, skirtą aktyvinti parapijų karitatyvinę veiklą,  Kalvarijos Švč. M. Marijos Vardo parapijos  Carito skyriuje lankėsi  Vilkaviškio vyskupijos Carito direktoriaus pavaduotoja Aušra Adomavičiūtė ir Marijampolės dekanato vedėja Liucija Juraitienė. Pagrindinis vizito tikslas -  susitikti su parapijos savanoriais ir pasikalbėti apie karitatyvines veiklas. Susitikime dalyvavo parapijos klebonas, Marijampolės dekanato vicedekanas Gediminas Bulevičius, Carito vedėja Jūratė Sinkevičienė ir būrys savanorių. J. Sinkevičienė parapijos Carito skyriaus vedėja buvo išrinkta prieš pusę metų, pasibaigus R. Degučio 2 metų kadencijai. Ji džiaugėsi parapijos klebono patarimais ir pagalba, pritarimu naujoms karitatyvinėms idėjoms ir  iniciatyvoms bei Carito patalpose klebono rūpesčiu įrengta krosnele, kad žiemos metu budintiems savanoriams nebūtų šalta.
J. Sinkevičienė pasakojo, kad veiklų parapijoje netrūksta. Savanoriai  talkina Kalvarijos savivaldybei dalinti maisto produktų paketus labiausiai nepasiturintiems asmenims, dalina per vyskupijos Caritą gautą labdarą, kurią Vokietijoje surinko ir atvežė  „Pagalbos Lietuvai ir Baltarusijai“ („Litauen-Weißrussland“) komiteto nariai, savanoriauja Vilkaviškio vyskupijos Carito Kalvarijos vaikų dienos centre „Žiniukas“.
                      Parapijos Carito skyriaus patalpose yra skalbykla, taip pat įrengtos dvi dušo kabinos. Kalvarijos miesto ir aplinkinių kaimų žmonės, kurie namuose neturi vandentiekio, ateina išsiskalbti rūbus bei išsimaudyti. Skalbyklą ir dvi dušų kabinas kalvarijiečiai įsirengė iš Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos projekto lėšų prieš pora metų.
Savanoriai kalbėjo, kad neturi pasiskirstę atsakomybių ir darbus atlieka bendrai tie, kurie tuo metu gali, nes daugelis karitiečių yra darbingo bei  studentiško amžiaus.
               Klebonas G. Bulevičius pabrėžė, kad mažos parapijos problemos skiriasi nuo didelės parapijos. Jis pasakojo, kad stengiasi žmones įgalinti būti pilnaverčiais bendruomenės nariais, nes tik davimas išpaikina ir skatina vartoti, tik tai, kas gaunama už dyką. Taip pat paminėjo, jog beveik iš visų parapijai priklausančių kaimų turi atstovus.
                      Klebonas pristatė savanorį R. Skroblą, kuris parapijoje tarnauja organizuodamas įvairų  užimtumą probleminio elgesio jaunimui. Ankščiau Rimas su jaunimu sportuodavo ir darbinių įgūdžių juos mokydavo savo sodyboje netoli Kalvarijos. Jis džiaugėsi, kad klebonas nupirko teniso stalą, todėl jaunimas vakarais susirenka į parapijos namus ir šio žaidimo pagalba mokosi laikytis taisyklių, bendravimo tarpusavyje ir socialinių įgūdžių. Parapijoje organizuojamų talkų metu paaugliai noriai padeda nudirbti reikalingus darbus. Savanoris liudijo, kad jaunimas buvo pritrauktas per sportą. Rimas jaunimui organizuoja piligriminius žygius į Lietuvos šventoves. 
Jaunosios savanorės pasakojo, kad savanoriauja senelių globos namuose. Su seneliais daro įvairius darbelius, švenčia šventes. Į šią veiklą planuoja įsijungti ir kitos savanorės. Jos planuoja organizuoti  senelių rankdarbių gamybą naudojant dekupažo ar kitas technikas.  
Parapijos Caritas turi savo darbo laiką, todėl žmonės žino, kada gali užeiti paprašyti pagalbos ar pasikalbėti. Jei yra poreikis,  savanoriai ateina ir kitu laiku.
J. Sinkevičienė pasakojo, kad kiekvienais metais aktyviai vykdo advento akciją „Gerumas mus vienija“.  Surinktas aukas naudoja tikslingai ir taupiai. Jaunoji savanorė Aušra dalinosi, kad skurstantys žmonės dažnai drovisi priimti pagalbą.
                      Vilkaviškio vyskupijos Carito direktoriaus pavaduotoja Aušra pasidalino kitų parapijų Carito skyrių tradicijomis ir patirtimis. Ji kalbėjo, kad  per 25-erių metų Carito veikimo laisvoje Lietuvoje laikotarpį visuomenėje įvyko daug pokyčių, atsirado daug naujų skurdo rūšių: dvasinis skurdas, susvetimėjimas, vienišumas, alkoholizmas, prekyba žmonėmis, priverstinis jaunuolių išvežimas elgetauti, platinti narkotikus ar vogti iš parduotuvių užsienyje, vergiškas išnaudojimas darbu gamyklose ar pas ūkininkus ir t.t.  Ji skatino savanorius įsivardinti bent kelias konkrečias veiklas, sritis, kuriose jie tarnauja. Pristatė Caritą kaip Bažnyčios evangelizacinį  instrumentą, kur kiekvienas karitietis  kviečiamas evangelizuoti gailestingumo darbais. Kvietė visus darbus daryti su tikėjimu, nes Jėzus, kurio vardu  savanoriai yra pakviesti karitatyvinei tarnystei, bendravo su žmonėmis, kurie buvo visuomenės atstumtieji. Gailestingumo darbai turėtų nešti tikėjimo žinią. Karitiečio pašaukimas daryti tuos darbus, dėl kurių pačiam Dievui skauda širdį. Šiam jautrumui išsiugdyti yra būtinas asmeninis ryšys su Dievu ir malda.
Susitikimo pabaigoje pavaduotoja Aušra pristatė Lietuvos Carito planus organizuoti mokymus savanoriams ir darbuotojams apie Carito tapatybę, kadangi Caritas yra Bažnyčios dalis. Taip pat  pristatė akciją „Pripildyk vaiko kuprinę gerumu“, kuri prasidės rugpjūčio 11 d. ir baigsis rugsėjo 15 d. Šios akcijos tikslas– surinkti mokyklinių prekių skurdžiai gyvenančių šeimų vaikams.
Savanoriai buvo pakviesti aktyviai dalyvauti bei pakviesti visą parapijos bendruomenę rugsėjo 13 d.  vykti  į Šiluvą, kurioje  bus švenčiamas  Lietuvos Carito 25-metis.
Dėkojame Kalvarijos Švč. M. Marijos Vardo parapijos klebonui G. Bulevičiui  ir savanoriams už šiltą priėmimą, pasidalinimą savo džiaugsmais ir rūpesčiais,  galimybę apžiūrėti Carito patalpas bei pasidžiaugti veiklų gausa ir naujomis iniciatyvomis.

Vilkaviškio vyskupijos Caritas informacija