2014 m. rugpjūčio 30 d., šeštadienis

,,Carito“ savanorės organizavo saldžiąją akciją, paruošė Krikšto sakramentui 3 vaikus

Lazdijų šv. Onos parapijos ,,Carito“ skyriaus nariai per titulinius šv. Onos atlaidus jau antrus metus vykdė  saldžiąją akcija ,,Mūsų rankos Tau, Dieve“. Lazdijų dekanato ir parapijos ,,Carito“ skyriaus vadovė Onutė Juodkienė teigė, kad akcijoje dalyvavo apie 60 žmonių, kurie atnešė į bažnyčią įvairių saldumynų: pyragų, sausainių, saldainių, šakočių. Ji džiaugėsi, kad visose ,,Carito“ organizuojamose akcijose dalyvauja rajono savivaldybė, atstovaujama rajono mero Artūro Margelio. Ir šįkart į kleboniją buvo pristatytas didžiulis krepšys saldumynų. ,,Carito“  savanorės: Stasė Valukonytė, Onutė Babarskienė, Birutė Pilišauskienė, Verutė Štreimikienė  suaukotus saldumynus nuvežė Į Veisiejų bei Lazdijų senelių namus, Kapčiamiesčio parapijos senelių globos namus bei rajono socialinės globos centrą ,,Židinys“, Lazdijų ligoninės Slaugos skyrių.
Karitietės aplankė ir buvusius aktyvius bažnyčios narius, kurie dėl ligos jau negali lankyti maldos namų. Žmonės, anot O. Juodkienės, buvo nustebinti parodyto dėmesio ir aplinkinių gerumo. Dėkojo už bendravimą ir visų parapijiečių suaukotus saldumynus, už tai, kad ,,Carito“ savanoriai  juos prisimena. Parodyta meilė artimui jiems suteikė didelį džiaugsmą, praskaidrino ligoje ar vienatvėje monotoniškai slenkančias dienas.  Akcijos organizatorės sakė, kad susitikimas su ligoniais, vienišais, vargstančiais ir likimo nuskriaustais žmonėmis, sulaukusiais gyvenimo saulėlydžio,  buvo nepaprastai nuoširdus, gražus, jausmingas ir prasmingas. Viena karitietė, vežiojusi saldžios akcijos metu suaukotus saldumynus, ir pabendravusi su seneliais, ligoniais, ,,Židinio“ gyventojais, sakė, kad tai buvo jos gražiausia ir prasmingiausia kelionė po rajoną.
,,Reikia visai nedaug, kad visi kartu parodytume meilę ir dėmesį vargstantiems ir vienišiems, sergantiems žmonėms, pasidalintume savo gerumu. Ačiū visiems, dalyvavusiems saldžiojoje akcijoje, ačiū  už tai, kad puoselėjate mūsų bažnyčios bendruomenę, tampate aktyviais jos nariais, o darydami gerus darbus, Jėzaus sekėjais.  Mus visus vienija Meilė ir Dievas, kurį mylime per savo artimą“, - sakė O. Juodkienė.
Lazdijų šv. Onos parapijos ,,Carito” organizacija  rūpinasi ne tik vargstančiais žmonėmis, bet ir tais, kurie nori praturtėti dvasiškai ir priartėti prie Dievo.  ,,Carito” skyriaus vadovė Onutė Juodkienė su kitomis savanorėmis padeda vyresnio amžiaus parapijiečiams, norintiems pasikrikštyti, priimti Sutvirtinimo ar Santuokos sakramentą. Daugelis iš jų galbūt nedrįsta žengti šį žingsnį, todėl ji stengiasi tokius asmenis paraginti apsispręsti savo gyvenimą susieti su Dievu.
Šv. Onos atlaidų išvakarėse savanorių rūpesčio dėka  parapijos klebonas Nerijus Žvirblys pakrikštijo 4 vaikus, iš kurių trys buvo vienos šeimos jau gerokai ūgtelėjusios atžalos: dvi mergaitės ir berniukas. Mergaitės jau moksleivės, o berniukas – dar nelankantis mokymo įstaigos. O. Juodkienė sakė, kad patys vaikai norėjo pasikrikštyti, nes mergaitės mokykloje lankė tikybos pamokas.  Šeima  vis atidėliojo šį žingsnį, esą nerado žmonių, kurie sutiktų būti krikšto tėvais.  ,,Mama su vaikais  trečiadieniais ateidavo pas mus į  Lazdijų ,,Carito“ namus, kur kartu su vargstančiais, likimo nuskriaustais, vienišais žmonėmis meldžiamės, bendraujame prie arbatos puodelio, išklausome jų problemas ir kiek galime, padedame. Taigi išgirdę šeimos norą, nusprendėme jai pagelbėti“, - pasakojo O. Juodkienė.  Krikšto motinomis sutiko tapti  ne tik ji pati,  bet ir kita savanorė Jūratė Borutienė. Broliuko krikšto mama pabuvo jo vyriausioji sesuo.
Po iškilmingo krikšto bažnyčioje visi šeimos nariai, kiti artimieji,  savanorės susirinko į ,,Carito“ namus, kur nuoširdžiai bendravo prie vaišių stalo, dalijosi patirtais įspūdžiais. Pasak ,,Carito“ vadovės, bendravimas Krikšto apeigomis nesibaigė. Su šia šeima ir toliau bus palaikomi ryšiai. Krikšto motinos susitiks su savo krikšto vaikais, puoselės jų tikėjimą, pagelbės patarimais, stengsis, kad jie užaugtų dorais žmonėmis.

Lazdijų šv. Onos parapijos „Caritas“ savanorė

Dalia Nemunytė

2014 m. rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis

„Caritas“ padeda jaustis oriu visuomenės nariu!


Vilkaviškio vyskupijos Caritas vykdo ES projektą „Kompleksinė pagalba socialinės atskirties asmenims". Projektu yra siekiama sukurti parapijinės bendruomenės pagrindu veikiančią socialinės rizikos asmenų integracijos į darbo rinką sistemą, sudaryti galimybes socialiai atskirtiems asmenims įgyti darbo rinkoje paklausią specialybę, per ekonominį aktyvumą ir užimtumą tampant pilnaverčiais visuomenės nariais. Projekto tikslinė grupė – nuteistieji laisvės atėmimo bausmėmis, moterys, po ilgesnės pertraukos (nedarbo trukmė viršija 24 mėnesius) grįžtančios į darbo rinką, socialinės rizikos šeimos, neįgalieji bei asmenys, sergantys priklausomybės nuo alkoholio ligomis. Projekte dalyvauja 140 asmenų. Projekto darbuotojai dirba individualiai su kiekvienu asmeniu kartu eidami į darbo biržą, lankydami namuose, padėdami gyvai formuoti trūkstamus socialinius įgūdžius,  vykdydami profesinį orientavimą.

Iki šiol 41 dalyvis buvo įdarbintas ir dirbo ilgiau nei 6 mėnesius. Dalis projekto dalyvių nusprendė įsigyti profesijas. 4 dalyviai O. Čirvinskienės mokymų centre  baigė  elektrikų mokymus ir įgijo elekromonterių profesines kvalifikacijas. 2 iš jų įsidarbino.  Kiti 5 dalyviai   baigė medžio apdirbėjų kvalifikacijas suteikiančius mokymus, 3 iš jų įsidarbino praktikos vietoje. 5 dalyvės baigė apskaitininko specialybės kursą. 7 dalyvės šiuo metu mokosi ir siekia įgyti kirpėjų profesines kvalifikacijas.


                                                  Vilkaviškio vyskupijos Carito informacija