2009 m. rugpjūčio 14 d., penktadienis

Caritas - gailestingoji meilė

Rugpjūčio 3 - 7 dienomis Šventosios šv. Marijos Jūrų Žvaigždės parapijoje vyko Lietuvos Caritas organizacijos bendradarbių ir savanorių vasaros stovykla - seminaras, kurį jau keletą metų remia Vokietijos fondas Renovabis. Vilkaviškio vyskupijos Caritas savanorių grupelei iš Garliavos, Aleksoto, Miroslovo, Vilkaviškio, Liudvinavo, Kazlų Rūdos, Lazdijų vadovavo Vilkaviškio vyskupijos Caritas direktoriaus pavaduotoja Aušra Adomavičiūtė.
Pirmąją seminaro dieną savanoriai susirinkę iš visų Lietuvos vyskupijų įsikūrė, o vakare susirinko melstis šv. Mišiose.
Antrąją seminaro dieną didžiulis artimo meilės kupinas savanorių būrys apžvelgė Popiežiaus Benedikto XVI enciklikos CARITAS IN VERITATE („Meilė tiesoje“) esminius principus: asmens gyvybės branginimo, pagarbos religijos laisvės teisei, maisto saugumo pašalinant struktūrines bado priežastis, solidarumo su neturtinga pasaulio dalimi „prometėjiškos“ vizijos į žmogiškąją būtį, kuri žmogų laiko absoliučiu savo likimo šeimininku, neriboto pasitikėjimo technologijų galia, kuri yra tik iliuzija. Taip pat Popiežius enciklikoje pabrėžia, jog ekonomikos ir politikos valdymui reikalingi dori veikėjai, siekią bendro gėrio. Encikliką vyskupijų Caritas atstovams pristatė Lietuvos Caritas generalinis direktorius kun. Robertas Grigas. Po pristatymo vyko darbas grupelėse, kuriose Caritas savanoriai dalijosi savo savanoriško darbo džiaugsmais ir rūpesčiais.
Kitą dieną bažnyčioje vyko rekolekcijos, kurias vedė Šventosos parapijos kanauninkas kun. Bronislavas Latakas. O ketvirtadienį Caritas savanoriai dirbo savanorystės ir parapijų aktyvinimo darbo ir „Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims“ (MIATLNA) programos aptarimo grupėse. Karitiečiai dalinosi savo žiniomis bei patirtimi, jog Vakarų Europos sąjungos šalyse yra sveikintinas žmonių aktyvumas savanoriaujant. Daugelyje parapijų veikia animatoriai (anima lotynų klb. žod.- siela) – žmonės, turintys charizmatinių savybių, sugebantys kviesti, burti, uždegti, pastebėti lyderius ir pakviesti juos savanoriauti.
Carito savanoriais gali būti ne vien vyresnio amžiaus žmonės. Jaunimas taip pat gali dirbti su rizikos grupės vaikais, slaugyti senelius, organizuoti įvairias akcijas. Buvo kalbama apie tai, kaip sustiprinti parapijų Caritas skyrių veiklą. Savanoriai iš Kaišiadorių vyskupijos pasiūlė rengti savanorių ruošimo programas. Caritas savanoriai kalbėjo, jog trūksta žmonių, kurie dirbtų tik su savanoriais: skirtų jiems užduotis, palaikytų, organizuotų jiems mokymus. Tačiau, Vilkaviškio vyskupijoje rudenį bus pradedamas vykdyti naujas projektas „NVO darbuotojų ir savanorių psichosocialinių gebėjimų ugdymas“. Šio projekto seminarų temos: „Bioetika“, ‚,Liga, mirtis. Problematika Šv. Rašte“, „Palydėjimas ligoje, artėjant mirčiai“.
Savanorystės ir parapijų aktyvinimo grupėje vyko diskusijos apie tai, jog ir kunigai turėtų aktyviau dalyvauti Caritas veikloje bei aktyvinti jau esamus parapijų Caritas skyrius. O bendruomenės žmonėms reikėtų išsamiau paaiškinti savanorystės sąvokos esmę, supažindinti su Caritas vykdomomis veiklomis ir projektais. Karitietė s. Viktorija Maknauskaitė iš Kauno sakė, jog parapija yra vienas kūnas, todėl Marijos Legionas, Caritas ar kitos katalikiškos organizacijos turėtų suartėti ir bendradarbiauti, nes jų misija yra ta pati.
Vilniaus arkivyskupijos karitiečiai kalbėjo apie bendruomenės aktyvinimą parapijoje, sprendžiant ten esančias problemas. Jie dalinosi Vokietijos Caritas patirtimi, apie tai kaip vienišo vyro, po žmonos mirties, svajonė suvalgyti lėkštę žirnių sriubos, paskatino įkurti valgyklėlę. Dabar joje grupė vyrų verda sriubą, o vieniši ir senyvi žmonės gali už simbolinį mokestį jos pavalgyti. Juk dažnai taip ir atsitinka, jog vienišas žmogus nenori ar nepajėgia pasigaminti sau maisto. Tad atrodo, tokia menka problema, tačiau ją išsprendus stokojantys žmonės tapo laimingesniais, o pasitarnavę artimui jaučiasi reikalingi.
Pasiaukojimas, meilė artimui bei tvirtas tikėjimas – tai pagrindinės karitiečio savybės. Buvo minėta, jog parapijos bendruomenę labiau suaktyvintų ir „Atgaivink“ programa. Aktyviems savanoriams turėtų padėti kunigai, parapijų klebonai. Seminarijose reikėtų diegti socialines programas, kad klierikai turėtų galimybę padirbėti globos namuose, slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuose, vaikų namuose ir dėl to dar geriau išmanytų socialinį bažnyčios mokymą. Lietuvos Caritas direktorius kun. Robertas Grigas pasidžiaugė, jog karitietės padeda kunigams sužinoti, kur yra ligoniai, stokojantys žmonės. Jis kalbėjo, kad Caritas turi skatinti bendruomenių aktyvumą, paraginti Caritas žmones tarpusavio pagalbai. Caritas misija nėra vien Socialinės rūpybos uždavinių vykdymas, bet kvietimas solidariai veikti, ginti žmogaus orumą.
Kiekvieną vakarą, po šv. Mišių ir vakarienės karitiečiai susikaupdavo vakaro maldai. Paskutinįjį atsisveikinimo vakarą vyko Caritas savanorių ir bendradarbių talentų vakara.

Karitiečiai tapo režisieriais, scenaristais, aktoriais, daininkais, renginių vedėjais. Visų vyskupijų atstovų paruoštos programos (gal tik per vieną vakarą ar valandą) buvo nuotaikingos, pamokančios, originalios, nes jie viską darė su meile, nepraeidami pro sergantį, kenčiantį, nuskriaustą, silpną žmogų. Vargu ar dar kur galima sutikti tokį didelį būrį jaunų, vyresnių bei labai garbaus amžiaus sulaukusių šviesių žmonių... Organizacija Lietuvos Caritas rūpinasi ne tik savo krašto žmonėmis. Ji kartu su Lietuvos kariais, tarnaujančiais Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupėje, organizuoja pagalbos akciją ten gyventiems vaikams, kadangi padėtis ten labai bloga - didelė dalis mokyklų neturi pastatų, trūksta mokytojų, dauguma vaikų neturi šiltų drabužių. O žiemos Goro provincijoje šaltos, todėl kviečiame dalyvauti akcijoje „Šiltos kepurės Afganistano vaikams“ ir padovanoti megztos kepurės teikiamą šilumą iš Lietuvos. Kepurė gali būti megzta, nerta (vaikams nuo 0 iki 16 metų), lygi, marga, raštuota ar paprasta, papuošta Lietuvos ar Afganistano vėliava. Svarbu, kad ją butumėte numęzgęs pasts (pati)! Atsižvelgiant į kultūrinius skirtumus - kepurė turi būti ne raudona. Prašome po vieną šiltą kepurę numegzti iki rugsėjo 25 dienos ir atiduoti ją akciją vykdančiuose vyskupijų Caritas skyriuose. Kiekviena kepurė bus iškeista į akcijos ženkliuką.


Vilkaviškio vyskupijos
Marijampolės dekanato Caritas vedėja
Vitalija Filipova

2009 m. rugpjūčio 11 d., antradienis

Karitiečiai rinkosi į darbo stovyklą Šventojoje

Š. m. rugpjūčio mėnesio pirmąją savaitę Lietuvos Caritas bendradarbiai ir savanoriai iš septynių Lietuvos vyskupijų septintą kartą rinkosi Šventojoje. Penkių dienų trukmės darbo stovykloje buvo pristatyta Popiežiaus Benedikto XVI enciklika „Caritas in veritate“ („Meilė tiesoje“), darbo grupėse išsakyti Caritas kasdienio darbo vargai ir rūpesčiai, kalbėta apie parapijų Caritas skyrių aktyvinimą plėtojant savanorystę, tradiciškai aptarta maisto iš ES intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje (MIATLNA) programa. Caritas darbuotojai ir savanoriai atliktus darbus dar kartą galėjo apmastyti kun. kan. Bronislovo Latako vedamose rekolekcijose.
Šv. Marijos Jūrų Žvaigždės parapijos svečių namuose šiais metais apsistojo kiek daugiau nei 90 karitiečių, jų šeimų nariai ir savanoriai. Kas vakarą baigiamoje statyti Šventosios bažnyčioje vykstančiose Šv. Mišiose stovyklos dalyviai galėjo klausytis prasmingų Lietuvos Caritas direktoriaus kun. Roberto Grigo pamokslų, jaunųjų choristų giesmių.

Pristatyta popiežiaus enciklika
Lietuvos Caritas gen. direktorius kun. R. Grigas antrąją stovyklos dieną karitiečiams pristatė Popiežiaus Benedikto XVI naująją socialinę encikliką „Caritas in veritate“, pasirašytą Romoje 2009 m. birželio 29 d. Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus šventėje, 5-aisiais popiežiaus pontifikato metais.

Enciklikoje akcentuojama, kad ekonominė ir kultūrinė krizė gali tapti šansu būtinam visuomenės atsinaujinimui. Svarbu, kad tik per proto ir tikėjimo apšviestą meilę ateis pažanga kiekvienam asmeniui ir žmonijai.

Bažnyčios socialiniame mokyme meilė tiesoje – svarbiausias kriterijus, kuriuo reikia vadovautis ekonomikoje ir politikoje. Šiuo metu pasaulyje badaujančiųjų skaičius viršija milijardą. Globalizacijos procesas suteikia galimybę skurdą sumažinti, tačiau tam reikia moralinio atsinaujinimo.

Kun. Robertas Grigas pabrėžė, kad enciklikoje nereikia ieškoti techninių sprendimų, kaip įveikti krizę. Bažnyčios socialinis mokymas nurodo esminius principus, kurių laikantis pasiekiami teigiami rezultatai.

Enciklikoje rašoma, jog ekonomikai yra privalu laikytis etikos principų, neteisinga vadovautis vien asmeninio pelno siekimu. Tam reikalingos bendros politikų, ekonomistų, gamintojų ir vartotojų pastangos.

Popiežiaus enciklika žmones ragina keisti keisti ir gyvenimo būdą: tapti nuosaikesniais, blaivesniais, taupesniais.

Aktyvinami parapijų Caritas skyriai
Aktyviai darbavosi savanorystės skatinimo ir parapijų Caritas skyrių aktyvinimo darbo grupė. Atstovai iš vyskupijų Caritas pateikė idėjų, kaip būtų galima įtraukti naujų narių į Caritas veiklą parapijose, kaip aktyvinti vietos bendruomenes ir paskatinti tarpusavio pagalbai.

Lietuvos Caritas struktūrose visoje Lietuvoje neatlygintinai darbuojasi apie 2000 savanorių. Tačiau vis labiau jaučiamas jaunimo trūkumas.

Caritas vykdo įvairius projektus: dirbama su buvusiais ir esamais kaliniais, prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukomis, rizikos grupės jaunimu, globojami vieniši seneliai. Atskiri vyskupijų Caritas centrai turi ir savų projektų, kurie yra tiesiogiai orientuoti į jaunimą. Reikia apie tai kalbėti garsiau ir kviesti žmones prisijungti“, - ragino kun. Robertas Grigas pridurdamas, jog geriausias būdas pritraukti jaunimą yra aktyvus bendradarbiavimas su mokyklomis ir universitetais.

Nepaisant jaunų žmonių trūkumo Caritas organizacijoje, taip pat pasigendama žmonių, kurie su karitiečiais galėtų pasidalinti žiniomis - trūksta aktyvių narių iš akademinės bendruomenės.

Darbo grupės susitikime kalbėta ir apie parapijų klebonų vaidmenį palaikant karitiečių iniciatyvas. „Trūksta ne tik patalpų darbui su savanoriais, piniginių lėšų, bet ir žmogiškojo palaikymo, paskatinimo ar padėkos“, - kalbėjo vyskupijų Caritas atstovai. Lietuvos Caritas vadovai pažadėjo kreiptis į vyskupus su prašymu aktyvinti parapijų klebonus. Taip pat bus siekiama inicijuoti specialias programas kunigų seminarijose, rengti pastovius Caritas nuveiktų darbų pristatymus kunigų suvažiavimuose.

Susitiko su karininkais
Kelios valandos Šventojoje buvo paskirtos susitikimui su akcijos „Šiltos kepurės Afganistano vaikams" organizatoriais - Lietuvos vadovaujamos Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės dešimtosios pamainos (PAG-10) kariais ir vyskupijų Caritas skyrių nariais. Susitikimo tikslas - aptarti praėjusią savaitę prasidėjusią akciją, kviečiančią Lietuvos žmones numegzti Afganistano Goro provincijoje gyvenantiems vaikams žiemines kepures.

Susitikime dalyvavę PAG-10 kariai supažindino Caritas atstovus su Afganistano Goro provincijoje veikiančios Lietuvos vadovaujamos provincijos atkūrimo grupės veikla, provincijos gyventojų buitimi, kultūriniais, religiniais ypatumais, papročiais, santykiais su užsienio šalių kariais ir tarptautinių bei nevyriausybinių organizacijų atstovais.
„Afganistanas yra viena skurdžiausių pasaulio valstybių, o Goras, kuriame veikia civilinė-karinė Lietuvos misija - viena skurdžiausių šios valstybės provincijų, - sakė PAG-10 karių ir civilių bendradarbiavimo specialistė vyresnioji leitenantė Inga Pranaitienė. - Žmonėms trūksta maisto, geriamojo vandens, drabužių. Bet kokia parama Goro žmonėms yra labai reikalinga, ypač vaikams. Labai džiaugiamės galėdami bendradarbiauti su Lietuvos Caritu ir Užsienio reikalų ministerija padedant šiems žmonėms".

Kalnuotoje Goro provincijoje klimato sąlygos yra labai atšiaurios: karštomis vasaromis provincija kenčia nuo sausros, žiemą - nuo gausaus sniego, vėjo ir šalčio, siekiančio - 40 laipsnių. Žiemą Goro provincija tampa sunkiai pasiekiama net ir kariniu transportu. Iš molio drėbtose trobelėse gyvenantys žmonės dažnai neturi sąlygų gerai jų apšildyti, o vaikai, net ir iškritus sniegui, lauke bėgioja basi, skurdžiai apsirengę.
Vyr. ltn. I. Pranaitienė džiaugėsi, kad Carito darbuotojai ir savanoriai aktyviai dalyvauja akcijoje. Per savaitę nuo akcijos pradžios visų Lietuvos Caritas regioninių padalinių vadovės ir atstovės jau numezgė arti 50-ties kepurių.

„Tikimės, kad tai, ką mes darome, sušildys Afganistano vaikus ir paliks jiems pačius geriausius prisiminimus apie lietuvius“, - sakė Lietuvos Caritas generalinis direktorius kun. Robertas Grigas.

Anot projekte dalyvaujančių ir kepures jau numezgusių moterų, prie akcijos jas prisijungti labiausiai paskatino noras pasiųsti žinią, kad dovanojama ne tik aprangos dalis, bet ir draugystė, vidinė šiluma.

Kepures į Afganistaną nugabens viena akcijos organizatorių lapkričio mėnesį misiją Goro provincijos atkūrimo grupėje pradėsianti 10-oji Lietuvos karių pamaina, kurios pagrindą sudarys Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) kariai.
Surengta karitiečių vakaronė
Caritas bendradarbiai ir savanoriai, nepaisant intensyvaus darbo, surengė ir kūrybos vakarą, kurio metu vaidyba, eilėmis ir dainomis stengtasi atspindėti kasdienes Caritas veiklos patirtis.
„Kasmet vyskupijos darosi vis drąsesnės ir kūrybiškesnės. Šiais metais visi be išimties pasirodymai buvo itin išradingi, tačiau ypač visus sužavėjo Vilniaus arkivyskupijos Carito surengtas pasakos „Katinėlis ir gaidelis“ gyvas vaidinimas“, - džiaugėsi Lietuvos Caritas gen. direktoriaus pavaduotoja Janina Kukauskienė.
Tokio pobūdžio Caritas bendradarbių darbo stovykla yra puiki galimybė stiprinti organizacijos ir jos narių tapatybę, bendruomeniškumo jausmą, pasidalinti darbine patirtimi, profesinėmis žiniomis. Darbo ir poilsio derinimas, galimybė visiems drauge pabūti pajūryje taip pat yra ir padėka darbuotojams bei savanoriams už neretai per tyliai atliekamus daug pasiaukojimo ir įtampos reikalaujančius darbus.
Stovykla Vokietijos katalikų fondo „Renovabis“ rėmimo dėka rengiama nuo 2003 metų.
Lietuvos Caritas informacija

Dalijami maisto produktai nepasiturintiems

Lietuvos Caritas, vykdydamas Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims (MIATLNA) programą, šį mėnesį maisto produktus išdalins 279 651 asmeniui.
Liepos mėnesį per Caritas organizaciją paramą maisto produktais iš viso gaus 279 651 žmogus. Maisto paketą sudarys miltinis mišinys blynams (kai kuriems rajonams kvietiniai miltai), saldintas sutirštintas pienas, perlinės kruopos (kai kuriems rajonams trijų grūdų dribsniai), trijų grūdų dribsniai, ryžiai ir cukrus.
Šiemet pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatytą kriterijų paramą maisto produktais šešis kartus per metus gali gauti asmenys, kurių pajamos neviršija 1,5 LR Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų dydžio, t.y., 525 Lt per mėnesį. Šiemet produktai iš intervencinių atsargų dalijami 6 kartus - vasario, kovo, gegužės, liepos, rugsėjo, lapkričio mėnesiais.
Žmonių, pageidaujančių gauti paramą maisto produktais, skaičius nuolat didėja. Vasario mėnesį, t.y., pirmojo dalijimo metu, maisto produktais Lietuvos Caritas parėmė 181 332 varguolius, šį mėnesį paramą gaus 54% daugiau vargstančiųjų.
Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims (MIATLNA) programa Lietuvoje vykdoma nuo 2006 metų. Šios programos metu Vyriausybės lėšomis nuperkami maisto produktai iš ES intervencinių atsargų, kuriuos vėliau pagal ES galiojančią tvarką nepasiturintiesiems išdalija Lietuvos Caritas, Raudonojo kryžiaus draugija ir Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“. Apie 70 % MIATLNA programos darbo pagal apimamą Lietuvos teritorijos plotą ir aptarnaujamų žmonių skaičių įgyvendina Lietuvos Caritas bendradarbiai ir savanoriai.

Lietuvos Caritas informacija