2010 m. rugsėjo 30 d., ketvirtadienis

Lazdijų šv. Onos parapijos Caritas skyrius ir dekanato Caritas centras turi naują vadovą

2010 m. rugsėjo 30 d. Lazdijų šv. Onos parapijos salėje vyko dekanato Caritas savanorių susirinkimas, kuriame, pasibaigus parapijos ir dekanato Carito vadovės Aldonos Valiukevičienės kadencijai, buvo renkamas naujas vadovas.
Susirinkime dalyvavo ir Vilkaviškio vyskupijos Caritas atstovai: direktoriaus pavaduotoja Aušra Adomavičiūtė, pagalbos centro „Rūpintojėlis“ vadovė Reda Kubilienė, MIATLNA programos vykdytojas Vilkaviškio vyskupijoje Giedrius Sinkevičius.

Susirinkimą malda pradėjo Lazdijų dekanato vicedekanas kun. teol. lic. Gintaras Urbštas, kuris vėliau pakvietė visus dalyvaujančius pasidalinti tarnystės artimui veiklos patirtimi. Ilgametė parapijos Caritas skyriaus ir dekanato Caritas centro vadovė Aldona Valiukevičienė trumpai apžvelgė savo 15-os karitatyvinės veiklos metus. Parapijos Caritas savanorė, garbaus amžiaus mokytoja Marija Biveinienė pasidalino pirmosiomis Carito atgaivinimo Lazdijuose akimirkomis. Savo pasisakyme ji akcentavo, kad šiuo metu trūksta Carito ir kitų NVO bendradarbiavimo, o ypač karitiečių ir kitų pasauliečių dvasinio ugdymo, itin jaunimo tarpe; bendrų renginių su kitomis giminingomis organizacijomis.

Vicedekanas už karitatyvinę veiklą, įteikdamas Švč. M. Marijos paveikslą, nuoširdžiai padėkojo Aldonai Valiukevičienei už jos didelį indėlį į viso dekanato Carito centro veiklą. Suderinus su dekanu, kun. teol. lic. Gintaras Urbštas pasiūlė 2 metų kadencijai dekanato Caritas centro vadove išrinkti Lazdijų šv. Onos parapijos Caritas savanorę Astutę Ravinskienę, kuri aktyviai dalyvauja parapijos gyvenime, o ypač savo stropumu pasižymėjo įgyvendinant MIATLNA programą Lazdijų rajone. Bendru sutarimu, nesant prieštaraujančių, nuo 2010 m. spalio 1 d. Astutė Ravinskienė paskiriama Lazdijų šv. Onos parapijos Caritas skyriaus ir dekanato Caritas centro vadove.
Vilkaviškio vyskupijos Caritas atstovai įteikė direktoriaus kun. Arvydo Liepos pasirašytą padėkos raštą už ilgametį darbą Caritas organizacijoje, padedant Lazdijų dekanato vargstantiesiems iki rugpjūčio 30 d. pareigas einančiai Aldonai Valiukevičienei, o naujai išrinktai parapijos bei dekanato Caritas vadovei Astutei Ravinskienei – „Greituosius Carito „numerius““, kurie padėtų bet kokioje gyvenimiškoje situacijoje. Šie „numeriai“, tai nuorodos į Šv. Raštą, kuriame Kūrėjas yra atsakęs į visus mūsų gyvenime kylančius klausimus.
Vėliau vyskupijos Caritas direktoriaus pavaduotoja Aušra Adomavičiūtė ir pagalbos centro „Rūpintojėlis“ vadovė Reda Kubilienė pristatė artimiausius Vilkaviškio vyskupijos Caritas organizuojamus seminarus ir mokymus, kuriuose aktyviai dalyvauti kvietė ir šio dekanato savanorius.

Išrinkus naują parapijos ir dekanato Carito vadovę susirinkimo dalyviai diskusijas ir pasidalinimą apie savanorišką tarnystę gailestingumo darbų srityje tęsė prie arbatos puodelio.

Linkime, kad naujai išrinktai vadovei, padedant Aukščiausiajam, pavyktų kuo geriau vykdyti socialinius karitatyvinius darbus, vadovaujantis Katalikų Bažnyčios mokymu.

Giedrius Sinkevičius,
MIATLNA programos vykdytojas Vilkaviškio vyskupijoje

Almos Narušytės nuotraukose: viršuje – susirinkimo akimirka; toliau: vicedekano padėka A. Valiukevičienei; 15-os metų kadenciją baigusi parapijos skyriaus ir dekanato Caritas centro vadovė; naująją parapijos skyriaus ir dekanato Caritas centro vedėją A. Ravinskienę sveikina Vilkaviškio vyskupijos Caritas atstovai.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą