2012 m. gegužės 18 d., penktadienis

Varšuvoje vyko Europos Caritas regioninė konferencija skirta migracijos problemoms

      Š. m. gegužės 10 – 12 d. Varšuvoje, Lenkijos vyskupų konferencijos namuose, įvyko Europos Caritas regioninė konferencija (Caritas Europa Regional Conference), skirta slaugos / globos ir migracijos temai.
     Konferencijos darbe dalyvavo ir savo įžvalgomis dalijosi Popiežiškosios tarybos „Cor Unum“ vadovas kardinolas Robert‘as Sarah, Caritas Internationalis generalinis sekretorius Michel Roy, Europos Caritas prezidentas kun. Erny Gillen, Europos Caritas generalinis sekretorius Jorge Nuno Mayer ir apie 70 delegatų iš 34 nacionalinių Caritas organizacijų. Lietuvos Caritas bendrijai konferencijoje atstovavo generalinis direktorius kun. Robertas Grigas, jo pavaduotoja Janina Kukauskienė ir atstovas ryšiams su visuomene Gediminas Salvanavičius.
     Slaugos, globos ir migracijos („Care and migration“) temos konferencijoje susietos neatsitiktinai – statistiniai duomenys vienareikšmiškai patvirtina, kad labai žymi dalis į Europą, ypač į turtingesnes Europos Sąjungos šalis legaliai ir nelegaliai imigruojančių asmenų iš Trečiojo pasaulio stengiasi įsidarbinti ir dirba slaugymo, globos ir įvairių paslaugų teikimo sferoje. Savo ruožtu didžiausią į šiuos darbo rinkos sektorius besistengiančių patekti imigrantų sudaro moterys, o tai suteikia imigracijos tikrovei papildomų socialinių, etinių, teisių pažeidimų ir išnaudojimo grėsmių. Panaši situacija ir problematika stebima pačioje Europoje, iš kurios Rytų ir Vidurio valstybių migruojama į stabilesnės gerovės ES šalis senbuves.
     Konferencijos dalyviai išklausė ekspertų pasisakymus (Mainco universiteto prof. dr. Gerhardo Kruipo „Globa ir migracija šiandien – iššūkiai Europos visuomenei“, Caritas Internationalis generalinio sekretoriaus Michel‘io Roy „Globos ir migracijos tarptautinės tendencijos“ ir kt.), jaudinantį migrantės Myroslavos Keryk asmeninės patirties liudijimą. Penkiose darbo grupėse buvo mėginama analizuoti migracijos fenomeną, žmonių poreikius kintančiame pasaulyje, Caritas advokatavimo pastangas ir pasiteisinusias pagalbos migrantams praktikas. Nacionalinės Caritas organizacijos supažindino su savo įgyvendinamais projektais migracijos srityje, neretai vykdomais kaip partnerystė tarp migruojančių žmonių kilmės ir tikslo šalių Caritas ar kitų humanitarinių susivienijimų.
     Teminėse diskusijose dėl esamos padėties ir jos gerinimo rekomendacijų drauge su Caritas struktūrų vadovais pasisakė CCEE (1) komisijos „Caritas in Veritate“ sekretorius kun. Luis Okulik, SOLIDAR (2) atstovas Michael‘is Oberreuter‘is, PICUM (3) atstovė Eve Geddie, ILO (4) Ženevos regioninė vicedirektorė Alena Nesporova ir kiti.
     Vyraujantį konferencijos dalyvių požiūrį ir esmines gaires Caritas advokatavimo darbui savo kalboje geriausiai išreiškė CI generalinis sekretorius Michel‘is Roy, pasakęs, kad „migrantus priimti be jokių sąlygų – ne tik mūsų svetingumo, broliškumo, bet ir mūsų tikėjimo testas“.
     Baigiamąjame Europos Caritas konferencijos dokumente, kuriam buvo pritarta dauguma kraštų atstovų balsų, remiantis popiežių enciklikomis „Rerum novarum“, „Mater et Magistra“, „Sollicitudo Rei Socialis“, „Deus Caritas est“ ir „Caritas in Veritate“, tarptautinės, valstybinės ir nevyriausybinės institucijos kviečiamos efektyviai prisidėti ypač prie vaikų skurdo įveikos, rūpintis slaugos / globos prieinamumu ir kokybe, gerbti migrantų ir jų šeimų narių teises į darbą bei sudaryti jiems žmoniškas darbo sąlygas ir galimybę legaliai įsijungti į ES darbo rinką. Dokumente reiškiamas įsitikinimas, kad gerovės valstybei ateitį gali užtikrinti tiktai integruojanti visuomenė: „Pasaulinės krizės ir gerovės valstybės abejotinos ateities akivaizdoje Europos Caritas primena globojančių visuomenių, globojančių piliečių ir globojančios socialinės apsaugos sistemos Europoje, taip pat ir Trečiojo pasaulio šalyse, būtinybę. /.../ Integracija, nediskriminacija ir socialinės įtraukties politika /.../“. Be to, baigiamajame dokumente iškeliamas savanorių vaidmuo, teikiant informacinę ir advokatavimo pagalbą migrantams, reikalaujama sustiprinti tarptautines pastangas kovojant su skurdu migrantų kilmės šalyse.
     Kai kurie konferencijos delegatai (Šveicarijos atstovas ir kiti) kvietė atremti migrantams priešiškas nuotaikas argumentu, kad jų atvykimas ekonomiškai naudingas demografinę žiemą išgyvenantiems europiečiams, kad migrantai praturtina mūsų visuomenes savo darbu, sukuriamais produktais ir įgūdžiais.
     Buvo galima stebėti galbūt dėsningą takoskyrą, kai visų teisių ir galimybių suteikimo migrantams pasiūlymus labai karštai palaikė Vakarų Europos šalių atstovai, o Rytų ir Vidurio europiečiai buvo kur kas santūresni.
     Lietuvos Caritas generalinis direktorius kun. Robertas Grigas Europos Caritas vadovams išsakė požiūrį, kad jau atvykusiems į mūsų šalis migrantams reikia visokeriopai padėti ir sudaryti žmoniškas gyvenimo sąlygas, pagal Kristaus priesaką - „buvau keleivis, ir mane priglaudėte“ (Mt 25, 35). Tačiau vargu ar laikytina Caritas uždaviniu kokiais nors būdais skatinti imigraciją. Imigrantai palieka savo tėvynes dėl nepakeliamo skurdo, valdančiųjų korupcijos, vykstančių karų, teigė Lietuvos Caritas vadovas. Taigi tikriausiai būtų didesnė geradarybė, jei Caritas Internationalis ir Europos Caritas, tam tikrą įtaką ir svorį turinčios tarptautinės organizacijos, labiau spaustų vietines vyriausybes bei pasaulinę bendruomenę sudaryti oriam gyvenimui pakankamas sąlygas tuose regionuose, iš kurių migrantai bėga,- Vakarų Europa ir Šiaurės Amerika neturi tapti vieninteliais plotais Žemėje, kur žmonės gali saugiai ir sočiai gyventi.
     Europos Caritas taip pat pasisakė už tai, kad Europos valstybės greičiau ratifikuotų neseniai priimtą ILO (Tarptautinės darbo organizacijos) susitarimą dėl namų darbininkų teisių.
     Regioninės konferencijos posėdžiuose nemaža dėmesio skirta Europos Caritas sudarančių nacionalinių organizacijų narystės mokesčio sistemos tobulinimui ir pagrindinių bendrų vadybos standartų priėmimui.
     Pagal susiklosčiusią tradiciją šeimininkai – Lenkijos Caritas - konferencijos dalyviams surengė vietos koloritu persmelktą šventinę vakarienę Turno vietovėje, Radomo vyskupijos Caritas centre, būdingai atspindinčiame Vidurio Rytų Europos nesenas patirtis: centras su pal. Jono Pauliaus II koplyčia įrengtas nuostabiame gamtos kampelyje, buvusiose komunistų partijos mokymų patalpose.
     Kitą Europos Caritas regioninę konferenciją nuspręsta surengti Nyderlanduose.

Kun. Robertas Grigas
Lietuvos Caritas generalinis direktorius

(1) CCEE (lot. Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae) – Europos vyskupų konferencijų taryba, Katalikų Bažnyčios vyskupų konferencijų pirmininkų kolegialus organas, vienijantis 33 Europos šalių atstovus.
(2) SOLIDAR – nevyriausybinių organizacijų tinklas, veikiantis socialinio teisingumo srityje. Vienija 52 organizacijas (profsąjungas, politines ir pilietines institucijas) iš 90 pasaulio šalių.
(3) PICUM (angl. Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants) – nevyriausybinė organizacija, kovojanti už dokumentų neturinčių migrantų žmogaus teises. Vienija 100 asocijuotų ir 107 tikrąsias nares organizacijas Europoje ir pasaulyje.
(4) ILO (angl. International Labour Organization) – Tarptautinė darbo organizacija, speciali JTO organizacija, įpareigota rūpintis socialiniu teisingumu ir darbo teisėmis.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą