2009 m. liepos 14 d., antradienis

20-mečio šventė Marijampolėje

2009-07-14 Ma­ri­jam­po­lė­je Vil­ka­viš­kio vys­ku­pi­jos Ca­ri­tas iš­kil­min­gai šven­tė „Sa­va­no­rio die­ną“, skir­tą Lie­tu­vos Ca­ri­to 20-me­čio mi­nė­ji­mui.
Po karitiečių registracijos ir su­si­rin­ku­sių­jų ben­dros mal­dos pa­lai­min­to­jo Jur­gio Ma­tu­lai­čio kop­ly­čio­je Ma­ri­jam­po­lės šv. ar­kan­ge­lo My­ko­lo ba­zi­li­ko­je, vi­si da­ly­va­vo šv. Mi­šio­se, kurioms vadovavo vyskupas Rimantas Norvila ir vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC. Šv. Mišių pradžioje visus tikinčiuosius pasveikinęs vyskupas Rimantas Norvila linkėjo, kad kiekvienam iš mūsų būtų svarbi artimo meilės tema, kaip ji buvo svarbi ir Palaimintajam jo gyvenime ir tarnystėje. Kunigas Mikhail Tsviachkouski MIC homilijoje kalbėjo apie 72 mokinius, kuriuos Kristus siuntė skleisti Evangelijos – taip išreiškiamas Dievo rūpestis žmogumi, Jo troškimas ateiti į žmogaus širdį. Kristus siunčia pas tuos, kurie nuo Jo nusigręžę. Žmonėms mylėti tą, kuris įskaudino, nuskriaudė – sunku, o Dievas nenustoja mylėti tų, kurie nuo jo nusisuko. Kalbėtojas pakvietė atsakyti sau į klausimą: „Ar turiu savo širdyje Dievo meilę, ar aš atsakau į Dievo meilę?“ Kaip ryškiausią Dievo meilės pavyzdį įvardijo pal. Jurgį Matulaitį MIC, kuris savo gyvenimu įrodė ištikimybę Bažnyčiai. Baigė homiliją sakydamas, kad Palaimintąjį drąsiai galime vadinti vienu iš tų apaštalų, kurie nešė Dievo žodį, ir už tai mes turime dėkoti.
Po šv. Mišių Ma­ri­jo­nų vie­nuo­ly­no kie­me (šalia bazilikos) vy­ko aga­pė, kurią suruošė Marijampolės šv. arkangelo Mykolo parapijos Caritas. Prie vaišių prisidėjo ir visos vyskupijos karitiečiai gausiai atvykę į „Savanorio dienos“ šventę, skirtą Lietuvos Caritas 20-mečiui. Vilkaviškio vyskupijos Caritas šiai ypatingai datai paminėti užsakė didžiulį Jubiliejinį tortą, kurio pakako visiems dalyvavusiems agapėje.
Pas­ku­ti­nis „Sa­va­no­rio die­nos“ šventės ak­cen­tas – iš­kil­min­gas šven­ti­nis mi­nė­ji­mas Ma­ri­jam­po­lės dra­mos te­at­re, į ku­rį su­si­rin­ko dva­si­nin­kai, kitų vyskupijų Ca­ri­to, Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties, Marijampolės, Šakių, Vilkaviškio sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jų at­sto­vai.
Su­si­rin­ku­siuo­sius pa­svei­ki­no Vil­ka­viš­kio vys­ku­pi­jos vys­ku­pas Ri­man­tas Nor­vi­la, ak­cen­tuo­da­mas, jog Ca­ri­tas – la­bai svar­bi gran­dis, vyk­dan­ti ar­ti­mo mei­lės dar­bus. Vys­ku­pas pa­ste­bė­jo, jog per 20 Ca­ri­tas veik­los me­tų iš­ties daug pa­da­ry­ta, ne vien ma­te­ria­liai pa­rem­ti vargs­tan­tys, bet ir at­si­gręž­ta į žmo­gaus vi­dų: tei­kia­ma pa­gal­ba vie­ni­šam, nu­si­vy­lu­siam, ken­čian­čiam nuo vi­di­nių ne­pri­tek­lių, o ne nuo ma­te­ria­li­nių pro­ble­mų.
Svei­ki­ni­mus pra­tę­sė Lie­tu­vos Ca­ri­to ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius ku­ni­gas Ro­ber­tas Gri­gas, džiaug­da­ma­sis, jog bū­tent iš Vil­ka­viš­kio vys­ku­pi­jos Ca­ri­to ki­lo daug gra­žių ini­cia­ty­vų, ku­rias įgy­ven­di­no vi­sos Lie­tu­vos Ca­ri­tas, taip pat įteik­da­mas da­bar­ti­niam Vil­ka­viš­kio vys­ku­pi­jos Ca­ri­to di­rek­to­riui ku­ni­gui Ar­vy­dui Lie­pai nuo Lie­tu­vos Ca­ri­to žva­kę – dva­si­nės ši­lu­mos, švie­sos sim­bo­lį.
To­liau – direktoriaus pavaduotoja Aušra Adomavičiūtė de­monst­ruo­ja­ skaid­res, ku­rio­se – pa­grin­di­niai 20-me­čio veik­los ak­cen­tai, nu­veik­tų dar­bų ap­žval­ga, or­ga­ni­za­ci­jos au­gi­mas, stip­rė­ji­mas (šiuo me­tu Vil­ka­viš­kio vys­ku­pi­jos Ca­ri­te yra 529 sa­va­no­riai).
Svei­ki­ni­mo kal­ba į su­si­rin­ku­siuo­sius krei­pė­si ir pir­ma­sis Vil­ka­viš­kio vys­ku­pi­jos Ca­ri­to va­do­vas, da­bar­ti­nis Alek­so­to de­ka­nas ka­n. Dei­man­tas Bro­gys, dė­ko­da­mas vi­siems Ca­ri­to na­riams už jų nu­veik­tus dar­bus, ku­riais jie ap­glė­bė dau­gy­bę žmo­nių.
„Nie­ko ne­bū­ki­te sko­lin­gi, iš­sky­rus ar­ti­mo mei­lę. Mei­lė – Įsta­ty­mo vyk­dy­mas“, - Bib­li­jos žo­džiais sa­vo svei­ki­ni­mo kal­bą pra­dė­jo Vil­ka­viš­kio vys­ku­pi­jos Ca­ri­to di­rek­to­rius ku­n. Ar­vy­das Lie­pa, džiaug­da­ma­sis Ca­ri­to sa­va­no­rių dar­bų nuo­šir­du­mu, ne­sa­va­nau­diš­ku­mu, kad be egoiz­mo, ne­klau­siant „ko­kia man iš to nau­da“ nu­vei­kia­mi iš­ties di­de­li dar­bai.
Vil­ka­viš­kio Ca­ri­to di­rek­to­rius kar­tu su vys­ku­pu įtei­kė pa­dė­kos raš­tus sa­va­no­riams (daugiau kaip 460). Dėl laiko stokos ir, kad įteikimas neužsitęstų, padėkos buvo įteikiamos 7 dekanatų Caritas skyrių atstovams, kad vėliau juose būtų suruoštos 20-mečio paminėjimo renginiai ir bendruomenės akivaizduoje pasidalinta ta per 20 metų skleidžiama Kristaus meile.
Vėliau 20-me­tį šven­čian­tį Vil­ka­viš­kio vys­ku­pi­jos Ca­ri­tą svei­ki­no Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties vir­ši­nin­kės pa­va­duo­to­jas Eval­das Ule­vi­čius, Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­ta­rė­jas Al­bi­nas Mit­ru­le­vi­čius, sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nių rei­ka­lų de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Dai­va Pan­kaus­kie­nė, Šakių Šakių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Leonora Pocevičiūtė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atstovė, Ca­ri­to at­sto­vai iš ki­tų Lie­tu­vos vys­ku­pi­jų, Vilkaviškio vyskupijos Jaunimo centro darbuotojai.
Šven­tės pa­bai­go­je kon­cer­ta­vo Taut­kai­čių kai­mo ka­pe­la, kuriai vadovauja Li­nas Pen­kai­tis.
Giedrius Sinkevičius,
MIATLNA programos vykdytojas Vilkaviškio vyskupijoje

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą